счетоводство

Данъчни отстъпки при насърчаване на трудовата заетост

Програми за наемане на младежи и хора в неравностойно положение


Ако по-долните изисквания са изпълнени, Агенцията по заетостта може да покрие разходите за заплати и социални осигуровки за сметка на работодателя за срока на трудовия договор за всяко наето лице /но не повече от 12 месеца/, както и разходите за обучение за придобиване на професионална квалификация / не повече от 6 месеца/.

Изисквания :

  • Лицето трябва да е изпратено от Агенцията по заетостта на базата на договор между Агенцията и работодателя
  • Безработни лица до 29 години
  • Безрботни лица до 29 години с намалена трудоспособност
  • Младежи от социални заведения завършили образованието си
  • Безработни лица с трайни увреждания
  • Безработни лица - самотни родители (осиновители) или майка (осиновителка ) с деца до 3 години
  • Безработни жени над 50 години и мъже над 55 години


Намаляване на данъка за наемане на лица със специфични социални условия


Рабатодателя има право да намали от облагаемата си печалба, като допълнителна отстъпка, разходите за възнаграждение и социалните осигуровки на наетия си персонал от най-малко 12 месеца и  отговарящ на следните условия:

  • Лица, регистрирани като безработни за повече от 1 година
  • Лица, регистрирани като безработни и над 50 годишна възраст
  • Лица с трайни увреждания, регистрирани като безработни