счетоводство

Свободна зона

Данъчно насърчаване в районите с висока безработица

Райони с висока безработица


Съществуват облекчения за инвестициите в общините, където процентът на безработица е по-висок с 35 % до 50% от средния за страната. Списъкът с общините е одобрен от Министерството на финансите.  

Освобождаване от данък печалба за предприятията от производството


Предприятията от производството, които инвестират в общини, където безработицата е над 35% от средната за страната имат правото на пълно освобождаване от данък печалба, ако следните условия са изпълнени:

  • Дейността по производството трябва да се извършва в райони с висок процент на безработица  
  • Данъкоплатецът не трябва да има неплатени данъци или социални осигуровки или глоби за лихви за годината, за която иска освобождване от данък.  


Сумата от данъчния кредит за всяка година трябва да се инвестира в придобиването на активи, които са част от първоначалната инвестиция в рамките на 3 години след края на годината, за която се иска данъчно освобождаване.

Данъчен кредит за инвестиции


Намаляване на данъка за първоначалната инвестиция с 10% от стойността на придобитите активи в общини с процент на безработица с 50% по-висок от средния за страната. Приспадането трябва да се реинвестира в материални и нематериални активи необходими за дейността на фирмата в срок до 4 години след началото на годината, за която е дадена отсъпката.