Трудово право

Прекратяване на трудов договор и срок на предизвестие в България

Прекратяване на трудов договор и срок на предизвестие в България

 

При прекратяване на трудов договор в България, било то от страна на работодателя при уволнение или от служителя при напускане, често има срок на предизвестие.

 

Прекратяване на трудов договор без предизвестие  от служителя и работодателя

 

 • При прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие  : молбата за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие трябва да бъде приета в срок до 7 дни от получаването й. Ако съответната страна не подпише молбата за прекратяване по взаимно съгласие в посочения срок, се счита, че молбата не е приета;

 • При неправомерно уволнение, когато служителя има право да се върне на работа но той отказва;

 • При изтичане на срочен  трудов договор или работа с временна заетост;  

 • При завръщане на служителя, който се замества  ;

 • При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;

 • При смърт на служителя или работодателя.

 

Пркратяване на трудов договор от служителя с предизвестие (напускане с предизвестие)

 

Служителят може да реши да прекрати трудовия си договор, като заяви това писмено на работодателя. В този случай се изисква предизвестие.

Срокът на прдезвестие на безсрочен трудов договор е 30 дни, освен ако страните не са договорили друг срок, но не повече от 3 месеца.

Предизвестието на срочен трудов договор е 3 месеца, но не може да бъде повече от остатъка от скрока на договора.

Срокът на предизвестие започва да тече от следващия ден на получаването му. То може да се оттегли при съгласие от страна на работодателя.

 

Прекратяване на трудов договор от служителя без предизвестие (напускане без предизвестие)

 

В следните случаи, служителя може да прекрати трудовия си договор без предизвестие:

 

 • не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;

 • работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение или по общественото осигуряване;

 • работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия ;

 • продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура ;

 • работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време ;

 • работодателят преустанови дейността си;

 

Прекратяване на трудов договор от работодателя с предизвестие (уволнение с предизветие)

 

В следните случаи на уволнение е необходимо предизвестие:

 

 • При закриване на предприятието или на част от предприятието ;

 • По икономически причини : при намаляване на обема на работата, което води до намаляване на броя на заетите;

 • При спиране на работа за повече от 15 работни дни;

 • При отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност ;

 • Когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

 • При навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките;

 • Когато длъжностната характеристика е променена и служителят не отговоря на изискванията

 

Прекратяване на трудов договор от работодателя без предизвестие (уволнение без предизвестие)

 

Работодателят може да уволни служител без предизвестие в следните случаи  :

 

 • работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда;

 • работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен (например : служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти) ;

 • работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

 • с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интерес.

 

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

 

В случай, че работодателя реши да уволни служител, може да го направи срещу обезщетение. Служителят трабва да приеме предложението и да го уведоми писмено в срок от 7 дни от получаване на предложението за обезщетение. След изтичане на този срок, се смята , че предложението не е било прието.

Ако служителят приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.

Ако обезщетението не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор,   основанието за  неговото прекратяване се смята за отпаднало.