Трудово право

Трудовото право в България

Трудовото право в България в 5 основи въпроса-отговора:

Каква е нормалната продължителност на работата?

 • Нормалната продължителност на работната седмица е 40 часа .

 Каква е продължителността на платения отпуск и неговото регламентиране?

 • Платеният отпуск е минимум 20 работни дни на година. Броят на дните отпуска се определя по взаимно съгласие между работодателя и работника.

 Какъв е редът при освобождаване от длъжност?

С цел да се избегнат неправомерни уволнения, българският кодекс на труда предвижда конкретни условия и ограничения за освобождаването от длъжност. По този начин, освобождаването от длъжност на служител е възможно само в следните случаи:

 • В случай на финансови затруднения на фирмата.
 • В случай на закриване/ликвидация на фирмата.
 • В случай на тежки нарушения на клаузите на трудовия договор по отношение на задълженията, които произтичат за служителя.
 • Предизвестието в случай на освобождаване от работа варира между 1 и 3 месеца в зависимост от предизвестието посочено в трудовия договор.

Какъв е редът при отпуската по болест?

 За отпуската по болест, има:

 • Отпуската по болест се изплаща на 80% от средните доходи през последните 6 месеца предхождащи заболяването.
 • Трудовите злополуки и професионалните заболявания се изплащат на 90% от средните доходи през поселдните 6 месеца предхождащи заболяването.

Отпуската по болест се поема:

 • От една страна от работодателя / първия ден от болестта/
 • От друга страна от системата за здравно осигуряване / считано от втория ден на болестта/

В тази връзка, е уместно да споменем и отпуската по майчинство.

 • Отпуската по майчинство преди раждането (45 дни) се изплаща на 90% от средните доходи получени от служителя през последните 12 месеца предхождащи отпуската по майчинство.
 • Отпуската по майчинство след раждането (365 дни) се изплаща на 90% от средните доходи получени от служителя през последните 12 месеца предхождащи отпуската по майчинство. Когато превишава 365 дни, отпуската по майчинство може да се продължи до 1 година и в този случай се изплаща минималната работна заплата за страната ( 122 EUR за 2009).

Плащането на отпуската по майчинство се поема от националната система за здравно осигуряване.

Какви са задължителните застраховки за персонала?

Освен задължителните социални осигуровки / социално осигуряване, пенисиониране.../, добре е да се застрахова дружеството / и в този случай целия персонал/ за гражданска отговорност възникнала от дейността на дружеството.