Трудово право

Трудовият договор в България : всичко, което трябва да знаете относно трудовия договор в България

Трудовият договор в България : всичко, което трябва да знаете относно трудовия договор в България

 

При  подбор на персонал в България или когато идвате да работите в България е полезно да знаете основните правила, които важат за трудовия договор според българското законодателство.

 

Форма на трудовия договор в България

 

След като подбора на персонал е приключил, работодателят трябва да подготви трудов договор, който се сключва винаги в писмена форма и се подписва винаги преди първия работен ден на служителя. 

В срок от 3 дни след подписване на трудовия договор от двете страни, работодателя или упълномощено от него лице уведомяват НАП, че трудвоия договор е скюлчен. 

В деня на подписване на трудовия договор, служителят трябва да подпише и длъжностната характеристика, която е неразделна част от трудовия договор. 

 

Срок на трудовия договор в България

 

Трудовият договор може да бъде безсрочен или срочен.  Срокът на срочния трудов договор се определя от работодателя и служителя. 

 

Счита се, че договорът е безсрочен, ако нито една клауза не посочва ясно, че става въпрос за срочен трудов договор. 

 

Преди служителят  да започне работа

 

Преди  служителят да започне работа, работодателят трябва да му даде подписан от двете страни екземпляр от трудовия договор и копие от уведомлението до  НАП.

Работодателят няма право да изисква от служителя да идва на работа преди да му представи гореспоменатите документи.

Що се отнася до служителя, той е длъжен да постъпи на работа в срок до една седмица от получаването на подписания трудов договор и уведомлението от НАП, освен ако друг срок не е уговорен от двете страни и посочен в трудовия договор. В случай, че служителят не започне работа в уговорения срок, договорът се счита за недействитилен и клаузите на трудовия договор не могат да се прилагат.

 

Съдържание на трудовия договор в България


Трудовият договор трябва да съдържа опредени елементи за бъде валиден и трябва задължително да включва мястото на работа,  наименованието на длъжността и характера на работата, датата на сключването му и началото на неговото изпълнение, времетраенето на трудовия договор, размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски, еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор, основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане, продължителността на работния ден или седмица. 

 

Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен


Срочният трудов договор може да се превърне в безсрочен ако служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

В този случай служителят и работодателят подписват безсрочен трудов договор и се уведомява НАП.

Преди да съставите трудов договор по българското законодателство, е добре да се запознаете с българското трудово право и с основните цифри на българското трудово право.