счетоводство

Публикуване на годишни финансови отчети

Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети

 

Българските компании трябва да подготвят годишните си отчети  или на базата на Международните Счетоводни Стандарти (IAS), или на базата на Българските Счетоводни Стандарти за Малките и Средни Предприятия.  

 

Българските компании, които за последните две предходни години не надминават два от следните критерии:

 

 • Нетна стойност на активите към  31 декември  по-малка от  8 милиона BGN;
 • Годишен оборот по-малък от  15 милиона BGN;
 • Брой служители за годината по-малко от  250 души.

 

Имат избор мужду Български Счетоводни Стандарти за Малки и Средни Предприятия или Международни Счетоводни Стандарти (IAS)  за изготвяне и представяне на годишните отчети.

От друга страна, акционерните дружества, които са на борсата и дружествата, които издават облигации или финансовите институции са задължени да подготвят и да представят годишните си отчети на базата на Международните Счетоводни Стандарти (IAS).

Предприятията в ликвидация или във фалит изготвят и представят годишните си отчети на базата на Българските Счетоводни Стандарти.

Дружествата трабва да изготвят годишните отчети /и евентуално консолидираните отчети/  до 31 декември всяка година.

 

Годишните финансови отчети включват: 

 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за паричните потоци
 • Отчет за собствения капитал
 • Приложения

 

Информацията в годишните финансови отчети трябва да отговоря  на следните изисквания: 

 • Отчетливост
 • Съответствие
 • Надеждност
 • Съпоставимост

 

Дружествата, които подлежат на независим одит трябва да подготвят и отчет за дейността.

След одобрение от общото събрание на акционерите, българските дружества трябва да  публикуват годишните финансови отчети и отчета за дейността  при следните условия:

 

 • За дружествата с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/ преди 30 юни;
 • За акационерните дружества /АД, ЕАД/ преди  31  юли.

 

Управителите или администраторите на дружеството са отговорни за съставянето, съдържанието и публикуването на годишните финаносви отчети и отчетите на дейността в определените от закона срокове.