счетоводство

Минимален дружествен капитал

Минимален дружествен капитал на дружество с ограничена отговорност  (ООД)

 

От  19 октомври 2009, минималният дружествен капитал  на дружество с ограничена отговорност (ООД)  е променен от 5000 BGN (2 500 EUR) на 2 BGN (1 EUR). Тази промяна има за цел да  мотивира младите предприемачи да станат собственици  на дружества и да се популяриза създаването на фирми в България.

 

България е една от европейските страни, която изисква най-малък дружествен капитал за създаване на дружество с ограничена отговорност, също както Франция (1 EUR) или  Англия (1 £).

 

Въпреки, че минималния дружествен капитал е само 2 BGN, ЛПЖ България препоръчва на своите клиенти да обърнат внимание на нужните средства при започването на конкретна дейност за да определят сумата на дружествения капитал при създаването на фирмата в България, най-вече когато дейността подлежи на лиценз /транспорт, дейност подлежаща на лицензиране, или такива , които изискват банкови гаранции/.   

 

Ако все пак дружественият капитал е BGN или друга незначителна сума, ще бъде много трудно да се получи банково финансиране. Съдружниците могат все пак да финансират дружеството с вноски  по текущата сметка.

 

В България заемът, отпуснат от съдружниците на дружеството, може да бъде олихвяван при лихва, близка до пазарната, т.е. 3-4% през 2023 г. Ако съдружникът е физическо лице, се удържа данък. Ако е приложимо, данъчните споразумения срещу двойното данъчно облагане могат да позволят на партньора да се възползва, в зависимост от страната му на пребиваване, от данъчен кредит, равен на данъка, събиран в България.