Възнаграждения на персонала

Възнаграждения на персонала

LPG България предоставя услуги по ТРЗ.


ЛПЖ България подпомага компаниите при изготвянето на трудови договори и длъжностни характеристики, които са негова неразделна част от . Съгласно Кодекса на труда за всеки нов служител / работник трябва да се изготви писмен трудов договор.


Трудовите договори, изготвени от екипа за заплати на LPG   ЛПЖ България за неговите клиенти, обикновено биват постоянни или срочни и могат да бъдат за служители, работници или управители. Тези договори могат да бъдат на пълно работно време (40 часа седмично), на непълно работно време или за работа на смени. Напоследък, екипът за заплати на LPG България все повече изготвя постоянни или срочни договори за служители, работещи извън офис (от вкъщи) или при смесен режим на работа.


Като алтернатива на трудовия договор понякога се сключват  извънтрудови правоотношения, свързани с конкретни задачи и за определен срок.


Когато фирма желае да наеме служители, които нямат българско гражданство или гражданство на страна от Европейския съюз, първо трябва да кандидатства и да получи разрешение за работа за това лице. Все повече български фирми желаят да наемат граждани от Сърбия или Северна Македония за които е необходимо разрешение за работа.

 

ЛПЖ България подпомага своите клиенти в подобни административни производства. При развитие на трудовото правоотношение и предоговаряне на условиятя между служителя и неговия работодател, ЛПЖ България изготвя промени в трудовите договори.


ЛПЖ България извършва задължителната регистриция на служителите в НАП (Българската данъчна администрация). Регистрацията следва да бъде до три дни след подписването на трудовия договор и преди започване на работа на служителя.


ЛПЖ България изчислява и подготвя плащането на дължимите осигуровки и данъци от името на своите клиенти. В България, както и в повечето европейски страни, данъците върху заплатите се удържат при източника. Осигурителните вноски (здравни, пенсионни и т.н.) също трябва да се декларират пред НАП (българската данъчна администрация), която ги превежда на различните осигурителни фондове. Дължимите осигуровки и данъци трябва да бъдат декларирани в НАП не по-късно от 25-то число на месеца, следващ съответния месец. Плащането им е дължимо към НАП в същия срок.


При невъзможност на лицето да работи поради заболяване (или бременност), ЛПЖ България осигурява предаването на документите за временна неработоспособност, болничен лист, бременност или раждане на НОИ.


При необходимост ЛПЖ България може да представлява работодателите пред Инспекцията по труда. Проверки могат да бъдат предизвикани по жалби на работниците и служителите или на други администрации, като обхващат условията на труд и изплащането на възнагражденията.

Задължителната документация, свързана с прекратяване на трудовия договор, може да бъде съставена от отдела за заплати на ЛПЖ България.  В определени случаи се налага изготвянето на споразумения за прекратяване на трудовия договор, включиетелни и чрез водене на преговори за постигане на удовлетворителни за страните условия. Документацията включва изчисляване на обезщетение и изготвяне на удостоверения за доходи.


В случай на прекратяване с ликвидация на компания, законът изисква информацията, свързана с персонала, да се съхранява 50 години. ЛПЖ България може да осигури предаването на трудовите досиета на персонала на Националния осигурителен институт (НОИ).