икономика

Процедура по регистрация на фирми във Франция

 

Регистрация на дъщерно дружество

Регистрацията на дъщерно дружество във Франция е все още сравнително улеснено, въпреки че е препоръчително съдействието на специализиран юрист консулт.

Необходим е минимален капитал от 1 EUR  за SARL (ООД) и от 37 000 EUR  за SA (АД).

Броят съдружници е минимум 1  за EURL (ЕООД), 2 за  SARL (ООД) и 7 за SA (АД).

Учредяването се извършва чрез официален акт с нотариална заверка. Искането за регистрация се подава в Център на Фирмени Дела (Centre de Formalités des Enterprises /  CFE). Това е едно единствено гише, позволяващо да се подадат всички необходими декларации на едно и също място, върху един и същ документ.

От там различните части на досието се предават на съответните компетентни органи : служба по вписванията към съда, статистически институт, данъчни служби, здравна каса, служби за пенсионно осигуряване, служби за социално осигуряване, бюро по труда, инспекция по труда.

По принцип, досието се проверява и обработва в срок от един работен ден, считано от получаването му в службата по вписванията.

В най-общия случай, срокът за регистрация на фирмата в Търговския и Дружествен Регистър  е около две седмици.

Дъщерното дружество е под юрисдикцията на всички разпоредби на френското законодателство (търговско право, трудово право, закон за счетоводството, ...) 

   

Регистрация на клон

За регистрацията на клон е необходимо извършването на някои процедури:

  • деклариране на преките инвестиции в Министерството на Икономиката и Финансите
  • карта на чуждестранен търговец

Ако директорът, ръководещ клона е с чужда националност, той трябва да притежава  картата на чуждестранен търговец.

Такава карта не се изисква за гражданите на държавите членки на ЕС и за чужденците притежаващи карта на постоянно пребиваващ.

Картата на чуждестранен търговец трябва да бъде поискана от Префектурата на департамента, в който дружеството упражнява дейността си.

  • Всяко търговско дружество, чието седалище е в чужбина и което създава за пръв път своя бизнес единица във Франция, е длъжно да представи в Службата по Вписванията на Търговския Съд по мястото на създаване две преведени на френски език, верни с оригинала копия на дружествения договор или устава в сила към датата на подаване.
  • Трябва също да се представят всички необходими документи за самоличност на законния представител на този клон във Франция.
  • Всяко дружество, чието седалище се намира в чужбина и което създава за пръв път своя бизнес единица във Франция, трябва, в срок от петнадесет дни считано от датата на създаването, да поиска регистрация в Търговския Регистър.

Към молбата трябва да се приложат следните документи : устав или дружествен договор, карта на чуждестранен търговец и др., както и документ удостоверяващ ползването на помещения ( документ за собственост, договор за наем ...)