икономика

Процедура по регистрация на фирми в Белгия

 

Регистрация на дъщерно дружество

Процедурите за регистрация на дъщерно дружество в Белгия са относително сложни.

Изискваният минимален брой съдружници е 2 за  SPRL (ООД), както и за SA (АД).

Минималният капитал е 18 500 EUR за SPRL (ООД) и 61 500 EUR за SA (АД).

Необходимо е присъствието на нотариус за съставяне и подписване на дружествения договор на фирмата. Този документ обаче трябва да е съставен на френски език за дружество, което се учредява във Валония или на нидерландски език за дружество, което се учредява във Фландрия.

За SPRL (ООД), се съставя двугодишен финансов план - препоръчително, но не  задължително, от експерт счетоводител, като този документ се съхранява при нотариуса. В случай на затруднения, планът може да послужи като референтен документ за ангажиране отговорността на съдружниците учредители, в случай че те не са внесли достатъчно капитал, като се има предвид плануваната дейност на дружеството.

Този финансов план не е задължителен при SA (АД), въпреки че е силно препоръчителен.

 

Регистрация на клон

Преди да се регистрира клон в Белгия, дружествата, които са под юрисдикцията на друга държава членка на европейската общност  трябва да публикуват следните документи и информация:

  • учредителен акт и/или учредителен договор (в случай, че последният представлява отделен акт),
  • наименование,
  • регистър, в които е заведено дружественото дело, както и регистрационния му номер в този регистър. (Чл. 3 от директивата 68/151/ЕИО) (Следователно, чуждестранното дружество, което предвижда няколко търговски единици, разположени в ресора на различни търговски съдилища ще трябва да получи няколко регистрации),
  • документ от регистъра, удостоверяващ съществуването на фирмата,
  • адрес и списък на дейностите на клона, както и неговото наименование, ако то не съответствас това на фирмата,
  • назначаване и самоличност на лицата, които имат правомощия да пресктавляват дружеството по отношение на трети лица и пред съда.