икономика

Процедура по регистрация на фирми в Люксембург

 

Регистрация на дъщерно дружество 

За разлика от клона, дъщерното дружество има собствена юридическа самоличност различна от тази на дружеството майка. Освен това, дейността на дъщерното дружество може да бъде еднаква или различна от тази на майката.

Люксембургското дъщерно дружество много често приема юридическата форма на SA (АД)   или SARL (ООД).

Учредяването на SA (АД) или SARL (ООД) включва освен всичко и нотариална заверка на документие. 

Минималния капитал за SA (АД) е 31.000 € (внесен минимум до  ¼)  и  12.500 € (изцяло внесен) за SARL (ООД).

Дъщерното дружество може да фалира или да бъде в ликвидация. Отговорността на дружеството майка е само до размера на внесения капитал.

Люксембургското дъщерно дружество подлежи на същите процедури както и останалите люксембургски дружества (публикуване на годишните отчети*, данъчни декларации...) и по принцип трябва да получи разрешение за учредяване.

 

* Някои дъщерни дружества все пак могат, при определени случай, да не подават годишни отчети в търговския регистър. За повече информация ви препоръчваме да се конуслтирате с книгата „ Кратък курс по счетоводно законодателство" от Денис КОЛИН (Издателство Лоджитек), стр.158 (« Précis de droit comptable » de Denis COLIN, Editions Legitech).

 

Регистрация на клон 

Регистрацията на клон става чрез документ без нотариална заверка, който се вписва в Търговския регистър и се публикува в Паметната книга. Клонът няма собствен капитал, нито юридическа самоличност като юридическо лице различно от главното дружество, от което зависи. Следователно, не може да бъде във фалит или ликвидация, и е необходимо да се търси отговорност от главното чуждестранно дружество.

 Българската фирма, която открива клон в Люксембург трябва да получи разрешително за учредяване от Министерството на средните и малки предприятия в Люксембург.

 Клонът се представлява и управлява от пълномощник, който  подлежи на същия режим на отговорност както един управител или администратор на дружество.