икономика

Процедура по регистрация на фирми в Румъния

 

Фирмите с румънска националност могат да имат юридическата форма на SRL (дружество с ограничена отговорност), на SA (акционерно дружество), на SNC (събрателно дружество) или на SCS (командитно дружество).

Най-разпространената юридическа форма в Румъния е SRL (ООД), тъй като тя е и най-лесната за управление.

Минималният дружествен капитал за SRL (ООД) е 200 RON (около 50 евро) и броят на акционерите не може да превишава 50.

Румънски или чуждестранен инвеститор може да бъде едноличен съдружник на SRL (ЕООД).

Съществуват определени процедури по регистрацията в Търговския регистър: подаване и набавяне на документи, (запазване на име на фирмата, устав, декларации на съдружниците/управителите, спесимен на подписа, пълномощни и др.), според структурата на бъдещата фирма.

Срока за вписване на една румъънска фирма е доста кратък: около 5 дни от подаване на документите до получаване на документите за учредяване от Търговския Регистър.

Няма изискване за постоянно местожителство или за националност на акционерите / или съдружниците/ и администраторите /или управителите/ на румънските фирми.