Трудово право

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Чуждестранните инвеститори, които не са граждани на Европейския съюз и които желаят да инвестират в България като се установят за дълъг период (повече от 3 години) трябва да получат разрешително за пребиваване.


Има няколко вида разрешителни за превибаване :

  • Продължителен престой : до 1 година
  • Дългосрочен престой : разрешително за пребиваване за 5 години с възможност за удължаване
  • Постоянно пребиваване : за неограничен пероид от време

 

За чуждестранните инвеститори, които не са граждани на Европейския съюз, получаването на виза Д е задължително преди да се подадат документи за пребиваване.

След получаване на виза Д, инвеститорът има три месеца от своето пристигане в България за да подаде документи за пребиваване.

 

Разрешително за продължителен и дългосрочен престой (1 година и повече)


Инвеститорите, които могат да получат разрешително за пребиваване за дългосрочен престой са :

  • Управители на търговски дружества, в които са открити поне 10 работни места за български граждани.
  • Представители на чуждестранни компании.

Разрешителното за дългосрочно пребиваване може да се поднови при същите условия както при издаването преди срока на валидност да изтече.


Разрешително за постоянно пребиваване


Разрешителното за постянно пребиваване може да се получи от чуждестранни инвеститори, които са :

Получили « сертификат за инвестиция клас А » издаден от Българската Агенция за Инвестиции, която одобрява след проверка инвестиционният план на фирмата и установяването й в страната. 


Титулярите на този сертификат се възползват от предимства като помощи и административни и финансови консултации, помощ при търсенето на бизнес партньори и присъствие в сайта на Българската Агенция за Инвестициите.


Или
Са придобили активи за  500.000 EUR в българска компания, с повече от 50% общинско или държавно участие.


Или
Са инвестирали повече от  500.000 EUR в интелектуална собственост в България.


Или
Са инвестирали повече от 3.000.000 EUR в капитал на българска компания, чийто акции не се търгуват на регулярния пазар.


Или
Са инвестирали поне 500.000 EUR в лицензирана българска кредитна институция за период не по-кратък от 5 години.

 

ЛПЖ България може да Ви съдейства за получаването на разрешително за пребиваване.