Търговско право

Дъщерното дружество от гледна точка на търговското право

 

Дъщерното дружество е дружество с местна националност, юридически независимо от фирмата майка и контролирано мажоритарно от нея.

 

1.      Предимства

  • Дъщерното дружество получава националността на държавата, в която е създадено, като това позволява по-добро асимилиране на пазара, като придава и „местен колорит" на дружеството, а това може да бъде възприето като фактор за сигурност от страна на клиентите;
  • Тъй като дъщерното дружество и фирмата майка са юридически разграничени субекти, юридическата отговорност на фирмата-майка към нейното дъщерно дружество е ограничена; липсата на отговорност произтича от юридическата самоличност, на която дъщерното дружество става титуляр. 
  • Фирмата  майка е отговорна за поетите ангажименти от страна на дъщерното дружество само до размера на капитала, който е записала в това дъщерно дружество. Тя не е автоматично ангажирана на 100% - за разлика от клона - от действията на своето дъщерно дружество. Ще отбележим все пак, че чрез предоставянето на гаранции, често изисквани от фирмата майка, тези ангажименти могат да надминат първоначалния капитал.
  • Дъщерното дружество често може по-лесно да кандидатства за отпускане на публични помощи при неговото създаване и развитие.

 

2. Недостатъци

  • За някои сфери на дейност, е по-трудно юридически да се създаде дъщерно дружество: банково дело, финанси, застраховане, недвижими имоти - те имат по-специфични форми и необходимост от специални разрешителни, които ще намалят възможността за учредяване под формата на дъщерно дружество.
  • началните инвестиции и фиксираните разходи за учредяване са високи;
  • тази формула предполага средносрочен или дългосрочен ангажимент, което води до по-висок риск, най-вече от политическо или търговско естество при промяна на условията на конкуренция;
  • изискваните процедури по учредяването са значителни (минимален капитал, учредителни актове, ... );