Търговско право

Клонът от гледна точка на търговското право

Три условия са необходими за създаването на клон :

 

Учредяване и собствена материална организация, напълно разграничена от основнaтa бизнес единица;

Ръководство от представител на основнaтa бизнес единица, който има достатъчно правомощия за да се ползва с известна самостоятелност  в действията си;

Собствена клиентела, която ясно го разграничава и се обръща директно към него без да минава през основнaтa бизнес единица.

 

1. Предимства

Ограничен брой учредителни документи 

Регистрацията на клон изисква минимум юридически процедури.

Не е необходимо да се разполага със собствен капитал; дотирания капитал може да бъде нула евро. Ако има капитал, той ще бъде предоставен от фирмата  майка.   

 

2. Недостатъци

За разлика от дъщерното дружество, клонът трябва да подава всяка година финансова информация на данъчните власти, понякога от конфиденциален характер, относно чуждестранната фирма майка.

В случай на финансови затруднения, чуждестранната фирма майка поема пълна и солидарна  отговорност за изплащане задълженията на клона.

Един клон може трудно да сключва договори (цесия или концесия на патенти, лицензи за експлоатация, за способи ...) с фирмата, от която зависи, защото те представляват един единствен юридически субект.