счетоводство

Уволнение в България

Уволнение в България

Българските компании имат възможност да уволнят служител по причини като:

  • Съкращаване на работа в резултат на спад в дейността на фирмата.
  • Или закриване на фирмата;
  • Или дисциплинарна причина (служител, който не спазва действащата във фирмата процедура например).


Компаниите, които решат да съкратят служители, имат кумулативното задължение да:

  • Спазване и заплащане на уговорения между страните в трудовия договор срок на предизвестие. Това известие обикновено е от 1 до 3 месеца;
  • Изплащане на допълнително обезщетение, равно на една месечна заплата, ако служителят не е намерил в края на периода на предизвестие работа, еквивалентна на тази, за която е бил уволнен.
  • Доплащане за неползван платен отпуск.


Служител, който смята, че причините за уволнението му са несправедливи или неоснователни, може да се обърне към съда и да получи обезщетение.

Ето защо, като алтернатива на уволнението и с цел ограничаване на правната несигурност, е обичайно българските фирми, които искат да се разделят с някой от служителите си, да подпишат споразумение с него/нея в края на трудовия договор, което договорно урежда всички аспекти, свързани с края на трудовото правоотношение: влизане в сила, обезщетение и др.